Header

Импрессум

Башкарма мүчөлөрү
Норберт Мейер
Светлана Гешеле
Др. Мартин Хартвиг
Ширин Маданова

Коомдун дареги
Deutsch-Kirgisischer Kulturverein e.V.
c/o Dr. Martin Hartwig
Wilhelmstr. 47
10117 Berlin

Mail
info@dkk-verein.com

Коом 29117 Б номуру менен Берлин-Шарлоттенбург райондук соттун коомдук бирикмелер каттоосунан өткөн.

Allgemeine Nutzungsbedingungen

Ишке ашыруу жана техникалык жетекчилери:
Ширин Маданова жана Франк Неннеманнwebmaster@dkk-verein.com